Помоћници директора

Помоћник Директора Института на више нивоа здравствене заштите за образовну и научноистраживачку делатност

Опис функције :

 • предлаже директору Института на више нивоа здравствене заштите стратегију развоја научноистраживачког рада и саветује директора у спровођењу стратегије научноистраживачког рада,  
 • учествује у свим пројектима стратешког планирања и развоја научноистраживачког рада,  
 • врши надзор над спровођењем и реализацијом одлука директора Института на више нивоа здравствене заштите из области научноистраживачког рада, 
 • обавља комуникацију са представницима министарства надлежног за област науке,
 •  израђује стратегију континуираног усавршавања кадра неопходног за акредитацију Института као научне установе, 
 • прати реализацију научних пројеката и подноси извештаје директору Института на више нивоа здравствене заштите о истима, 
 • указује директору Института на више нивоа здравствене заштите на уочене неправилности у пословању из области научноистраживачког рада, 
 • својим радом обезбеђује ефикасније функционисање Института, 
 • израђује стручне анализе из области научноистраживачког рада као основе за израду годишњих планова рада и развоја Института, 
 • припрема нацрте пројеката развоја и унапређења програма рада Института из области научноистраживачког рада Института, 
 • утврђује потребе за побољшање научноистраживачког рада и предлаже решења за постизање одговарајућих резултата,  
 • координира активностима на акредитацији Института, 
 • прати спровођење Континуиране медицинске едукације (у даљем тексту: КМЕ), 
 • анализира и даје сугестије на предлог Плана стручног усавршавања запослених у Институту, 
 •  иницира и учествује у организацији научних и стручних скупова, 
 •  остварује интензивну комуникацију и сарадњу са руководиоцима организационих јединица Института, 
 •  прати новости и достигнућа у технологијама и развоју нових производа, 
 •  преноси своја знања и искуства на руководиоце организационих јединица Института и помаже им у раду, 
 •  прати прописе из области научноистраживачког рада и стара се о њиховој примени, 
 •  обавља послове образовне и научно – истраживачке делатности, 
 • пружа и друге савете директору Института на више нивоа здравствене заштите у вези научноистраживачког рада у Институту и даје предлог директору за побољшање основних процеса рада, 
 • обавља и друге послове по налогу директора Института на више нивоа здравствене заштите, за свој рад одговоран је директору Института на више нивоа здравствене заштите.

Помоћник Директора Института на више нивоа здравствене заштите за управљање квалитетом

Опис функције :

 • дефинише и развија Политику квалитета Института, 
 • обезбеђује да се Политика квалитета имплементира на нивоу целог Института, 
 • руководи, координира и развија активности система квалитета како би се обезбедила имплементација важећих регулаторних захтева који се односе на делатност Института, 
 • дефинише циљеве и развија стратегију управљања квалитетом у Институту, 
 • израђује планове имплементације и одржавања система квалитета у Институту, 
 • израђује и оверава Пословник о квалитету Института, 
 • надгледа рад Службе за обезбеђење квалитета и Службе за контролу квалитета и одговоран је за њихов рад, 
 • одговоран је за поштовање и примену Стандардних оперативних процедура (СОП-ова), 
 • константно процењује могућности за побољшање квалитета, технолошког развоја, ефикасности и продуктивности кроз ефикасну употребу ресурса и смањење трошкова, 
 • преноси знања и искуства и ради на постизању самосталности сарадника, 
 • одржава добру радну атмосферу, 
 • анализира и предлаже стимулације и дестимулације на основу резултата рада и одређених критеријума, 
 • остварује сарадњу са руководиоцима осталих организационих јединица у Институту, 
 • прати сва достигнућа у оквиру струке и законску регулативу која му омогућава да успешно уради наведене послове, 
 • обавља и друге послове по налогу директора Института на више нивоа здравствене заштите, 
 •  за свој рад одговоран је директору Института на више нивоа здравствене заштите.

Помоћник директора Института на више нивоа здравствене заштите за производњу

Опис функције :

 • планира, координира и надгледа производњу у складу са политиком, плановима и стандардима Института, 
 • надгледа рад Службе за бактериолошку производњу, Службе за вирусолошку производњу и Службе за производњу дијагностичких средстава и одговоран је за њихов рад, 
 • одговоран је за поштовање и примену Стандардних оперативних процедура (СОП-ова), 
 •  планира и координира одвијање процеса производње,
 • безбеђује оптималне количине залиха, како би се поштовале уговорне обавезе испоруке лекова и медицинских средстава, 
 • у сарадњи са руководиоцима служби дефинише потребе за добрима (материјалом и опремом) и потребним кадром, 
 • развија и ревидира планове снабдевања добрима служби за производњу, 
 • припрема извештаје о производњи и доставља их директору Института на више нивоа здравствене заштите,  
 • контролише стање залиха међупроизвода, полупроизвода и готових производа и обезбеђује да су одговарајуће количине на располагању, према потребама корисника, 
 • обезбеђује максималну искоришћеност производног капацитета правилним планирањем и организацијом, у сарадњи са руководиоцима служби, 
 • константно процењује могућности за побољшање квалитета, технолошког развоја, ефикасности и продуктивности кроз ефикасну употребу ресурса и смањење трошкова, 
 • преноси знања и искуства и ради на постизању самосталности сарадника,  
 • одржава добру радну атмосферу, 
 • анализира и предлаже стимулације и дестимулације на основу резултата рада и одређених критеријума, 
 • остварује сарадњу са руководиоцима осталих организационих јединица у Институту, 
 • прати сва достигнућа у оквиру струке и законску регулативу која му омогућава да успешно уради наведене послове,  
 • обавља и друге послове по налогу директора Института на више нивоа здравствене заштите, 
 • за свој рад одговоран је директору Института на више нивоа здравствене заштите.

Помоћник Директора Института на више нивоа здравствене заштите за дијагностику и научни развој 

Опис функције :

 • планира и координира рад Службе за лабораторијску дијагностику и Службе за научноистраживачки рад са политиком, плановима и стандардима Института,
 • надгледа рад Службе за лабораторијску дијагностику и Службе за научноистраживачки рад и одговоран је за њихов рад, 
 • одговоран је за поштовање и примену Стандардних оперативних процедура (СОП-ова), 
 •  у сарадњи са руководиоцима служби дефинише потребе за добрима (материјалом и опремом) и потребним кадром, 
 • припрема извештаје о извршеним пословима и доставља их директору Института на више нивоа здравствене заштите, 
 • константно процењује могућности за побољшање квалитета, технолошког развоја, ефикасности и продуктивности кроз ефикасну употребу ресурса и смањење трошкова, 
 • планира и координира све процесе како би се обезбедила реализација потписаних уговора, 
 • преноси знања и искуства и ради на постизању самосталности сарадника,  
 • анализира и предлаже стимулације и дестимулације на основу резултата рада и одређених критеријума, 
 • остварује сарадњу са руководиоцима осталих организационих јединица у Институту, 
 • прати сва достигнућа у оквиру струке и законску регулативу која му омогућава да успешно уради наведене послове 
 • обавља и друге послове по налогу директора Института на више нивоа здравствене заштите, 
 •  за свој рад одговоран је директору Института на више нивоа здравствене заштите.

Помоћник Директора Института на више нивоа здравствене заштите за финансијске, правне и техничке послове

Опис функције :

 • планира и координира рад Службе за правне и економско финансијске послове и Службе за техничке и друге сличне послове у складу са политиком, плановима и стандардима Института, 
 • надгледа рад Службе за правне и економско финансијске послове и Службе за техничке и друге сличне послове и одговоран је за њихов рад, 
 • одговоран је за поштовање и примену Стандардних оперативних процедура (СОП-ова), 
 • планира и координира неопходне поступке како би се обезбедила реализација потписаних уговора, 
 • у сарадњи са руководиоцима служби дефинише потребе за добрима (материјалом и опремом) и потребним кадром,  
 • припрема извештаје о извршеним пословима и доставља их директору Института на више нивоа здравствене заштите, 
 • обезбеђује максималну искоришћеност капацитета правилним планирањем и организацијом, у сарадњи са руководиоцима служби, 
 • константно процењује могућности за побољшање квалитета, технолошког развоја, ефикасности и продуктивности кроз ефикасну употребу ресурса и смањење трошкова, 
 •  преноси знања и искуства и ради на постизању самосталности сарадника, 
 • анализира и предлаже стимулације и дестимулације на основу резултата рада и одређених критеријума, 
 • остварује сарадњу са руководиоцима осталих организационих јединица у Институту, 
 • прати сва достигнућа у оквиру струке и законску регулативу која му омогућава да успешно уради наведене послове, 
 • обавља и друге послове по налогу директора Института на више нивоа здравствене заштите, 
 • за свој рад одговоран је директору Института на више нивоа здравствене заштите.