Организациона структура

 • НАДЗОРНИ ОДБОР
  • УПРАВНИ ОДБОР
   • ДИРЕКТОР
    • ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ЗА ОБРАЗОВНУ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

     ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ОБРАЗОВНУ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

     Опис функције :
     • предлаже директору Института на више нивоа здравствене заштите стратегију развоја научноистраживачког рада и саветује директора у спровођењу стратегије научноистраживачког рада,
     • учествује у свим пројектима стратешког планирања и развоја научноистраживачког рада,
     • врши надзор над спровођењем и реализацијом одлука директора Института на више нивоа здравствене заштите из области научноистраживачког рада,
     • обавља комуникацију са представницима министарства надлежног за област науке, израђује стратегију континуираног усавршавања кадра неопходног за акредитацију Института као научне установе,
     • прати реализацију научних пројеката и подноси извештаје директору Института на више нивоа здравствене заштите о истима,
     • указује директору Института на више нивоа здравствене заштите на уочене неправилности у пословању из области научноистраживачког рада,
     • својим радом обезбеђује ефикасније функционисање Института,
     • израђује стручне анализе из области научноистраживачког рада као основе за израду годишњих планова рада и развоја Института,
     • припрема нацрте пројеката развоја и унапређења програма рада Института из области научноистраживачког рада Института,
     • утврђује потребе за побољшање научноистраживачког рада и предлаже решења за постизање одговарајућих резултата,
     • координира активностима на акредитацији Института,
     • прати спровођење Континуиране медицинске едукације (у даљем тексту: КМЕ),
     • анализира и даје сугестије на предлог Плана стручног усавршавања запослених у Институту,
     • иницира и учествује у организацији научних и стручних скупова,
     • остварује интензивну комуникацију и сарадњу са руководиоцима организационих јединица Института,
     • прати новости и достигнућа у технологијама и развоју нових производа,
     • преноси своја знања и искуства на руководиоце организационих јединица Института и помаже им у раду,
     • прати прописе из области научноистраживачког рада и стара се о њиховој примени,
     • обавља послове образовне и научно – истраживачке делатности,
     • пружа и друге савете директору Института на више нивоа здравствене заштите у вези научноистраживачког рада у Институту и даје предлог директору за побољшање основних процеса рада,
     • обавља и друге послове по налогу директора Института на више нивоа здравствене заштите, за свој рад одговоран је директору Института на више нивоа здравствене заштите.
    • КВАЛИФИКОВАНИ ФАРМАЦЕУТ ЗА ПУШТАЊЕ СЕРИЈЕ ЛЕКА У ПРОМЕТ (QP)

     КВАЛИФИКОВАНИ ФАРМАЦЕУТ ЗА ПУШТАЊЕ СЕРИЈЕ ЛЕКА У ПРОМЕТ (QP)

     Опис делатности:

     • дужан је да обезбеди да се производња и контрола сваке серије лека обавља у складу са законом и подзаконским прописима донетим за спровођење тог закона, као и у складу са захтевима за добијање дозволе за лек,
     • у поступку пуштања серије лека у промет, попуњава радне формуларе за QP, поступа у складу са Стандардним оперативним процедурама за пуштање серије лека у промет,
     • дужан је да у поступку пуштања лекова у промет овери у регистру или еквивалентном документу одређеном у ту сврху, да је свака произведена серија лека произведена у складу са законом и подзаконским актима,
     • дужан је да у поступку доношења одлуке о пуштању серије лека у промет, поред аналитичких резултата, узме у обзир и податке о условима производње, резултате процесне контроле, производну документацију, усклађеност квалитета производа са спецификацијама, као и податке којим су обележени унутрашње и спољње паковање лека, односно да обезбеди да су пре одобравања и пре пуштања серије лека у промет, задовољени најмање следећи захтеви:
      1. да је свака серија лека произведена и испитана у складу са дозволом за стављање лека у промет
      2. да је производња серије лека спроведена у складу са смерницама Добре произвођаке праксе, односно да је извршена контрола у складу са Добром контролном лабораторијском праксом, а у случају увоза серије лека из земље која није чланица Европске уније, у складу са стандардима који су најмање еквивалентни смерницама Добре произвођачке праксе Европске уније
      3. да је за производњу лека употребљена активна супстанца, односно одређене помоћне супстанце које су произведене у складу са смерницама Добре произвођачке праксе за активне супстанце
      4. да су главни производни процес и метод испитивања валидирани, као и да су узети у обзир стварни услови производње и евиденције о производњи
      5. да су било које неусаглашености или измене у процесу производње или контроли квалитета одобрене од стране одговорних лица у складу са утврђеним системом обезбеђења квалитета код произвођача, а измене и допуне дозволе за стављање лека у промет, односно измене дозволе за производњу лекова, пријављене и одобрене од стране Агенције за лекове и медицинска средства, односно надлежног министарства
      6. да су све неопходне провере и тестови урађени укључујући и било какво додатно узорковање, да су урађена испитивања или провере због неусаглашености или планираних измена
      7. да је сва неопходна производна документација и документација о контроли квалитета потпуна и спроведена од стране за то одговорног лица
      8. да су сви задаци извршени у складу са захтевима система обезбеђења квалитета произвођача лека
      9. да су узете у обзир било које друге чињенице које су познате, а које су од значаја за квалитет серије лека,
     • на основу личне провере усаглашености производње активне супстанце са смерницама Добре произвођачке праксе за активне супстанце, односно провере од стране одговарајућег тела, односно овлашћеног лица из земље Европске уније или друге земље која има сличне захтеве онима који су прописани у земљама Европске уније, изјавом потврђује да се производња активне супстанце обавља у складу са Добром произвођачком праксом за активне супстанце (QP изјава),
     • без одлагања писмено обавештава надлежно министарство о проблемима у процесу производње, који могу утицати на квалитет лекова, као и на редовно и континуирано пуштање серија лека у промет, односно континуирано снабдевање тржишта у Републици Србији лековима за које је добио дозволу за стављање у промет.
     • дужан је да о намери произвођача лека да престане са снабдевањем тржишта Републике Србије одређеним леком, са навођењем разлога, писмено обавести надлежно министарство и Агенцију за лекове и медицинска средства, најкасније у року од 12 месеци пре планираног датума престанка промета тог лека, у складу са законом,
     • обавља и друге послове по налогу директора Института на више нивоа здравствене заштите,

     За свој рад одговоран је директору Института на више нивоа здравствене заштите.

    • ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ПРИЈЕМ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ЧУВАЊЕ И ИСПОРУКУ ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА
    • РЕФЕРЕНТ ЗА ЗАШТИТУ, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
    • ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР/ГЛАВНА СЕСТРА ИНСТИТУТА НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

     ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР/ГЛАВНА СЕСТРА ИНСТИТУТА НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

     Опис делатности:

     • организује и координира рад техничара и помоћних радника у Институту,
     • води евиденције са подацима о техничарима и помоћним радницима Института (стручна спрема, обуке, едукације, лиценце, итд.),
     • врши надзор над радом техничара и помочних радника,
     • одговоран је за радну дисциплину запослених чијим радом координира,
     • сагледава потребе организационих јединица о одговарајућој опреми, инвентару, заштитној и радној одећи, разном потрошном и другом материјалу те на бази реалне потрошње сачињава предлог плана набавке,
     • брине се о кућном реду, чистоћи и хигијени објеката у Институту,
     • брине се о поштовању Пословног кодекса Института од стране запослених чијим радом координира,
     • прати коришћење опреме за управљање отпадом, коришћење личне и заштитне опреме, применом безбедносних радних процедура,
     • учествује у обукама за рад и даје предлоге у вези обука запослених чијим радом координира,
     • проверава обученост запослених чијим радом координира,
     • организује лекарске и систематскле прегледе,
     • контролише спровођење поступака дезинфекције и стерилизације,
     • по потреби одржава састанке са техничарима и помоћним радницима, чијим радом координира,
     • врши увид у искоришћеност радне снаге (техничара и физичких радника) по организационим јединицама и даје процену могућности премештања по потреби посла у друге организационе јединице,
     • обавља и друге послове по налогу директора Института на више нивоа здравствене заштите,
     • за свој рад одговоран је директору Института на више нивоа здравствене заштите.
    • РУКОВОДИЛАЦ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

     РУКОВОДИЛАЦ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

     Опис делатности:

     • руководи и организује рад организационе јединице,
     • руководи идентификовањем и проценом ризичних области корисника јавних средстава и надгледа израду стратешког и годишњег плана ревизије,
     • обезбеђује највиши професионални ниво обављања интерне ревизије као битног елемента управљачке структуре,
     • обавља послове интерне ревизије у складу са законом и подзаконским актима, као и Међународним стандардима интерне ревизије,
     • даје упутства за обављање ревизије система, ревизија успешности, финансијских ревизија и ревизија усаглашености са прописима,
     • пружа савете руководству и запосленима,
     • руководи организационом јединицом интерне ревизије планирањем, организовањем, усмеравањем и надзором над обављањем интерних ревизија, укључујући и давање мишљења при запошљавању, обучавање и оцењивање запослених,
     • предузима корективне акције ради унапређења квалитета рада,
     • усмерава извођење ревизорских процедура, укључујући идентификовање и дефинисање предмета ревизије, развијање критеријума, преглед и анализу доказа и документовање процеса и процедура субјекта ревизије,
     • усмерава интерне ревизоре при обављању разговора, прегледа документације, сачињавању сажетака и изради радних папира,
     • усмерава интерне ревизоре у идентификовању, обради и документовању ревизорских налаза и препорука,
     • дужан је да се у свом раду придржава Повеље интерне ревизије, Етичког кодекса, приручника којим се прописује методологија рада, упутстава и инструкција које у складу са прописима доноси надлежно министарство,
     • врши анализу и оцену квалитета адекватности, поузданости и ефективности у функционисању интерних контролних механизама;
     • пружа саветодавне услуге које се састоје од савета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу побољшања процеса управљања датом организацијом, управљања ризицима и контроле
     • саопштава резултате обављених ревизија и консултантских ангажмана, руководиоцу корисника јавних средстава, путем писаних или усмених извештаја,
     • за свој рад одговоран je Управном одбору Института.
    • КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

     Данијела Банковић
     Пословни секретар директора

     • ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА
      • СЛУЖБА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА (QA)
      • СЛУЖБА ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА (QC)
      • СЛУЖБА ЗА БАКТЕРИОЛОШКУ ПРОИЗВОДЊУ
      • СЛУЖБА ЗА ВИРУСОЛОШКУ ПРОИЗВОДЊУ
      • СЛУЖБА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИЈАГНОСТИЧКИХ СРЕДСТАВА
      • СЛУЖБА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ
      • СЛУЖБА ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД
      • СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
      • СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

Закажите услуге

Заказивање

Институт „Торлак“ је дугогодишњи произвођач вакцина, серума, лактопрепарата, алергена, микробиолошких подлога и имунодијагностичких препарата, препознатљив на светском тржишту по квалитету, безбедности и ефикасности производа.

Наши производи