Референтне лабораторије

Вирусолошка дијагностика је на Институту за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ успостављена почетком педесетих година прошлог века, а већ шездесетих година прошлог века лабораторије су добиле статус националних референтних лабораторија у бившој Југославији.

Од тада, дијагностичке лабораторије су се интензивно развијале у организационом смислу и у области рада. Имале су незаменљиву улогу у дијагностици различитих заразних болести и епидемијама на нашем подручју.

  • Појава новог Марбург вируса 1967.године
  • Епидемија Вариоле вере 1972. године
  • Изолација и идентификација новог серотипа Хантавируса – Београд/Добрава 1989. године
  • Пандемија Свињског грипа 2009. године
  • Пандемија SARS-CoV-2 2019. године
  • Епидемија мајмунских богиња 2022. године
  • Као и епидемијама грознице Западног Нила и епидемијама малих богиња.

Данашња модерна вирусолошка дијагностика Института „Торлак“ обавља се у Одсеку за серодијагностику и молекуларну дијагностику, који чини савремени вирусолошки центар са четири именоване националне лабораторије:

Националне лабораторије Института „Торлак“ укључене су у Паневропску мрежу за контролу болести, као и Европску лабораторијску мрежу Светске здравствене организације (СЗО) и имају статус пуноправних, акредитованих СЗО лабораторија чланица, са уском сарадњом са надређеним регионалним референтним лабораторијама СЗО. Акредитација се обнавља годишње на основу јасно дефинисаних захтева и критеријума. Активност лабораторија се континуирано унапређује и усклађује са стандардима Европске уније.

Националне лабораторије Института „Торлак“ у свом раду активно сарађују са здравственим организацијама и агенцијама, и остварују међулабораторијску сарадњу са микробиолошким лабораторијама у Републици Србији, као и са сродним лабораторијама у Европи и свету:

Вирусолошки надзор над вирусним инфекцијама се спроводи у сарадњи са епидемиолошком службом на нивоу мреже института и завода за јавно здравље Републике Србије, као и у сарадњи са клиничким лекарима различитих стационарних здравствених установа, а у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом.

Резултат овог тимског рада је континуирани надзор над полиомијелитисом, грипом, цревним и респираторним вирусним инфекцијама, морбилама, рубелом, варичелом, мумпсом и обољењима хеморагичних грозница на територији Републике Србије, а у циљу што бржег предузимања противепидемијских мера за сузбијање заразних болести, као и искорењивања (полиомијелитис) и елиминације одређених болести (Morbilli, Rubella).

У лабораторијама се спроводе стандардизоване и проверене аналитичке методе, развијене и верификоване од стране релевантних институција. Спроводи се ригорозна контрола квалитета и тестирања, како би се обезбедио висок стандард тачности и прецизности добијених резултата, а што потврђују и одлични резултати екстерних провера квалитета рада (EQA). Анализе се спроводе од стране стручног и обученог особља са вишедеценијским искуством у дијагностици респираторних вируса, у лабораторијском простору који испуњава све биосигурносне захтеве.

Лабораторије су стручно и технички оспособљене да потврде дијагнозу код клинички суспектних случајева уз помоћ изолације вируса у ћелијама културе ткива, доказивањем вирусног генома и/или извођењем неопходних сероепидемиолошких истраживања (одређивање имунског статуса и одговора после имунизације).

У циљу потврђивања и типизације узрочника заразних болести – референтне лабораторије своје активности обављају кроз:

1) Референтну дијагностику за пружање услуга прецизне потврдне дијагностике у оквиру поља референтности на захтев друге лабораторије; извођење валидираних референтних дијагностичких метода приликом анализе узрочника заразних болести и специфичних микробиолошких маркера узрочника заразних болести, као и испитивање атипичних узорака.

2) Ресурсе референтног материјала за развијање и одржавање колекције референтног материјала (референтни сојеви и културе, клинички изолати, серуми, генетички материјал и друго) за одржавање система контроле квалитета, метода евалуације и валидације, који треба да буде доступан релевантним лабораторијама и организацијама на захтев, у складу са међународним стандардима и процедурама.

3) Научне савете за пружање савета и консултација и техничке подршке другим лабораторијама, здравственим радницима и здравственим сарадницима у вези са дијагностиком заразних болести, методама и процедурама у оквиру области референтности и интерпретације лабораторијских налаза; припремање националних водича; усаглашавање методологије са опште прихваћеним светским стандардима; пружање техничке подршке у развоју политике јавног здравља за питања вакцинације, управљања епидемијама и друго.

4) Сарадњу и истраживање у научноистраживачком раду и сарађују са лабораторијама у својој области експертизе и регионалним и међународним мрежама лабораторија (ECDC, WHO, CDC).

5) Учешће у националном и међународном надзору над заразним болестима, обезбеђење АЛЕРТ система, припреме за случај епидемије, дијагностичку и техничку подршку у случају појаве епидемије.

Правилник о начину евидентирања података о лабораторијским испитивањима, роковима и начину обавештавања о добијеним резултатима, „Сл. гласник РС“, бр. 73/2017