Службе

Служба за обезбеђење квалитета (QA)

Обавља све систематски организоване активности на основу смерница Добре произвођачке праксе (у даљем тексту: ДПП), као и захтева стандарда ISO 9001, ISO 13485, ISO 22000, ISO 14001 и других стандарда који се успостављају у Институту „Торлак“, а у циљу обезбеђења да производи буду прописаног квалитета који захтева њихова намена.

Руководилац медицинске службе:

У оквиру Службе за обезбеђење квалитета (QA) организују се уже организационе јединице: 

 • Одсек за документацију, интерне провере и обуке,
 • Одсек за валидације и квалификације,
 • Одсек за регулаторне послове и фармаковигиланцу.

Служба за контролу квалитета (QC)

Бави се узорковањем, израдом спецификација, испитивањем, као и организацијом, документацијом и поступцима одобравања који обезбеђују вршење потребних испитивања и спречавају да се полазни материјали потребни за производњу и готов производ пусте у продају или испоруку пре него што се њихов квалитет процени као одговарајући.

Руководилац медицинске службе:

У овкиру Службе за контролу квалитета (QC) организују се уже организационе јединице:   

 • Одсек за вирусолошку контролу,
 • Одсек за бактериолошку контролу,
 • Одсек за мониторинг простора,
 • Одсек за хемијску контролу.

Служба за бактериолошку производњу

Бави се производњом бактеријских вакцина, серума, имунодијагностичког средства, алергена и лактопрепарата. Делокруг рада Службе за бактериолошку производњу је врло разноврстан и обухвата рад са са анаеробним и аеробним бактеријама (Clostridum tetani, Corynebacterium diphtheria, Bordetella pertusis, Mycobacterium bovis BCG, Lactobacillus rhamnosus и др), серумима и алергенским изворима.

Руководилац медицинске службе:

У оквиру Службе за бактериолошку производњу организују се уже организационе јединице:    

 • Одсек за производњу активних компоненти (АПИ),
 • Одсек за имунохемију,
 • Одсек за производњу BCG вакцине,
 • Одсек за производњу лактопрепарата,
 • Одсек за комбиновање и финализацију,
 • Одсек за серуме и лабораторијске животиње, 
 • Одсек за производњу алергена,
 • Одсек за лиофилизацију и централну стерилизацију.

Служба за вирусолошку производњу

Бави производњом активне компоненте вакцине против грипа (моновалентне обједињене бербе) и производњом медијума и раствора и производњу готових подлога за потребе Одсека за производњу вакцине против грипа и друге организационе јединице Института, као и за комерцијалну намену.

У оквиру Службе за вирусолошку производњу организују се уже организационе јединице:     

 • Одсек за медијуме и растворе,
 •  Одсек за производњу вакцине против грипа.

Служба за производњу дијагностичких средстава

Бави производњом која обухвата: обраду биолошких сировина, производњом течних протеинских хидролизата и екстраката, производњу пептона у праху и екстарката у праху, производњу ингредијенција које улазе у састав микробиолошких подлога и производњу сувих микробиолошких подлога, производњу дефибринисане овчије крви, производњу дијагностичких таблета, селективних додатака и других производа за микробиолошку дијагностику.

Руководилац медицинске службе:

У оквиру Службе за производњу дијагностичких средстава организују се уже организационе јединице:

 • Одсек за бактериолошке подлоге
 • Одсек за дијагностичке производе.

Служба за лабораторијску дијагностику 

Бави се дијагностиком хуманих обољења изазваних вирусима и бактеријама, алерголошким и имунолошким тестирањима. Учествује у вирусолошком надзору над заразним болестима од значаја за јавно здравље и клиничким испитивањима вирусних вакцина.

Руководилац медицинске службе:

У оквиру Службе за лабораторијску дијагностику организују се уже организационе јединице:  

 • Одсек за серодијагностику и молекуларну дијагностику,
 • Одсек за бактериологију и имунологију,
 • Одсек за ћелијске културе,
 • Одсек за клиничка испитивања .

Служба за правне и економско финансијске послове

У Служби за правне и економско финансијске послове обављају се све систематски организоване пословно административне активности из области правног деловања и економског пословања у циљу обављања административних послова ка унапред постављеним циљевима пословања и пословним стратегијама органа Управљања Института, поштујућу позитивне прописе и добру пословну праксу. Усклађивањем пословних активности организационих јединица у Служби обезбеђује се несметано одвијање комерцијалне активности Института, чије се пословне промене и економска дешавања евидентирају кроз програмске базе, омогућавајући анализу, контролу и извештавање пословних догађаја, као и процену будућих кретања пословања, кроз планску и аналитчку активност.

Руководилац немедицинске службе: Гордана Вићентијевић

У оквиру Службе за правне и економско – финансијске послове организују се уже организационе јединице : 

 • Одсек за опште правне послове и послове јавних набавки,
 • Одсек за план, анализу, контролу и извештавање, 
 • Одсек за финансије и рачуноводство,
 • Одсек за комерцијалне послове.

Служба за техничке и друге сличне послове

Служба за техничке и друге сличне послове обавља послове текућег, превентивног и корективног одржавања система, опреме и објеката у Институту у складу са Стандардним оперативним процедурама (СОП-овима) и позитивним прописима.

Руководилац немедицинске службе:

У оквиру Службе за техничке и друге сличне послове организују се уже организационе јединице: 

 • Одсек за заштиту од пожара и заштиту животне средине,
 • Одсек за одржавање система и термотехничких инсталација,
 • Одсек за остале техничке послове.